Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
Lượt xem: 318
100%

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông từ trung ương đến địa phương, gồm:

1. Các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

2. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

3. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

 Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

TT

Vị trí việc làm

Tương ứng ngạch công chức

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

I

Chuyên ngành quản lý báo chí

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý báo chí

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý báo chí

Chuyên viên

x

x

x

II

Chuyên ngành quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên cao cấp

x

   

5

Chuyên viên chính về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên chính

x

x

 

6

Chuyên viên về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên

x

x

x

III

Chuyên ngành quản lý thông tin đối ngoại

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên

x

x

x

IV

Chuyên ngành quản lý thông tin cơ sở

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên

x

x

x

V

Chuyên ngành quản lý xuất bản, in và phát hành

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý xuất bản

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý xuất bản

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý xuất bản

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên chính về quản lý in

Chuyên viên chính

x

x

 

5

Chuyên viên về quản lý in

Chuyên viên

x

x

x

6

Chuyên viên chính về quản lý phát hành

Chuyên viên chính

x

x

 

7

Chuyên viên về quản lý phát hành

Chuyên viên

x

x

x

VI

Chuyên ngành quản lý bưu chính

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý bưu chính

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý bưu chính

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý bưu chính

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên cao cấp

x

   

5

Chuyên viên chính quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên chính

x

   

6

Chuyên viên quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên

x

   

7

Nhân viên khai thác bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Nhân viên

x

   

8

Nhân viên vận chuyển bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Nhân viên

x

   

VII

Chuyên ngành quản lý viễn thông

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý viễn thông

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý viễn thông

Chuyên viên

x

x

x

4

Nhân viên khai thác mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

Nhân viên

x

   

5

Nhân viên vận hành, sửa chữa mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

Nhân viên

x

   

6

Nhân viên trực trạm vệ tinh

Nhân viên

x

   

VIII

Chuyên ngành quản lý tần số vô tuyến điện

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên

x

x

x

IX

Chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên

x

x

x

X

Chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên

x

x

x

XI

Chuyên ngành an toàn thông tin mạng

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên cao cấp

x

   

5

Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên chính

x

   

6

Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên

x

   
 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường(06/09/2023 8:52 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Coong tác dân tộc(06/09/2023 8:49 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính(05/09/2023 5:03 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường(06/09/2023 8:52 SA)

59 người đang online
°