Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng

Đăng ngày 02 - 10 - 2023
Lượt xem: 638
100%

Ngày 11/9/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-VPCP Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng

 

Thông tư này hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức hành chính do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng, Thông tư nêu rõ: (1). Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. (2). Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo Thông tư, danh mục 24 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng, trong đó: ở cấp trung ương có 12 vị trí; cấp tỉnh có 08 vị trí; cấp huyện có 04 vị trí. Cụ thể:

STT

Tên vị trí việc làm

Tương ứng ngạch công chức

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1.

Chuyên viên cao cấp tham mưu tổng hợp về chuyên ngành

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

2.

Chuyên viên chính tham mưu tổng hợp về chuyên ngành

Chuyên viên chính

x

x

 

3.

Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành

Chuyên viên

x

x

x

4.

Chuyên viên cao cấp về thư ký - biên tập

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

5.

Chuyên viên chính về thư ký - biên tập

Chuyên viên chính

x

x

 

6.

Chuyên viên về thư ký - biên tập

Chuyên viên

x

x

x

7.

Chuyên viên cao cấp về kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

8.

Chuyên viên chính về kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên viên chính

x

x

 

9.

Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên viên

x

x

x

10.

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin lãnh đạo

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

11.

Chuyên viên chính về quản lý thông tin lãnh đạo

Chuyên viên chính

x

x

 

12.

Chuyên viên về quản lý thông tin lãnh đạo

Chuyên viên

x

x

x

Cộng

12

8

4

 

 Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Thông tư 02/2023/TT-VPCP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2023.


thong-tu-02-2023-tt-vpcp-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh.pdf | thong-tu-06-2023-tt-bnnptnt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-chuyen-nganh-nnptnt.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp (05/09/2023 5:00 CH)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê(12/06/2023 8:35 SA)

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn cán bộ, công chức cấp xã vào làm tại UBND huyện...(14/10/2022 9:13 SA)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá Chương trình hành động...(29/06/2022 8:51 SA)

kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm...(29/06/2022 8:45 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường(06/09/2023 8:52 SA)

33 người đang online
°