Tài liệu năm 2020

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
Lượt xem: 376
100%

Tài liệu thanh tra năm 2020

 

Bao cao ket qua danh gia cong tac PCTN nam 2020.pdf

phụ lục 1.pdf

Phụ lục 2.pdf

Phụ lục 3.pdf

2361_QĐ-UBND_2019.pdf

2287_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

2209_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

2034_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1907_PL1_UBND_2019_signed.pdf1907_PL2_UBND_2019_signed.pdf1907_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1797_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1747_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1742_CV_UBND_2019_signed.pdf

1734_CV_UBND_2019_signed.pdf

1705_CV_UBND_2019_signed.pdf

1704_CV_UBND_2020_signed.pdf

1422_CV_UBND_2020_signed.pdf

1063_CV_UBND_2020_signed.pdf

1050_QĐ_UBND_2020_signed.pdf

886_LCT_TCD_2020_signed.pdf

813_BTCD_VPUB_2020_signed.pdf

738_LTCD_VPUB_2020_signed.pdf

680_CV_UBND_2020_signed.pdf

659_TCD_VPUB_2020_signed.pdf

599_TCD_VPUB_2020_signed.pdf

549_BC_UBND_2020_signed.pdf

521_BC_UBND_2020_signed.pdf

487_BC_UBND_2020_signed.pdf

479_BC_UBND_2020_signed.pdf

473_BC_UBND_2020_signed.pdf

447_bC_UBND_2019_signed.pdf

427_BTCD-VPUB_2020_signed.pdf

335_BC_UBND_2020_signed.pdf

329_BC_UBND_2020_signed.pdf

265_BC_UBND.pdf

258_BC_UBND_2020_signed.pdf

189_KH_UBND_2019_signed.pdf

183_KH_UBND_2019_signed.pdf

182_KH_UBND_2019_signed.pdf

181_KH_UBND_2019_signed.pdf

179_KH_UBND_2019_signed.pdf179_QĐ_UBND_2020_signed.pdf

178_KH_UBND_2019_signed.pdf

176_KH_UBND_2019_signed (1).pdf

157_BC_UBND_2020_signed.pdf

140_KH_UBND.pdf

137_BTCD_2020_signed.pdf

128-KH-UBND kế hoạch thực hiện chỉ thị 10.pdf

118_BC_UBND_2021.pdf

114_CV_UBND_2020_signed.pdf

86_BC_UBND_2020 thuc hien chi thị 10.pdf

64-KH-UBND kế hoạch kê khai tài sản.pdf

52_LTCD.pdf

48_BC_UBND_2020_signed.pdf

44_KH_UBND _2020.pdf

40_KH_UBND_2020_signed.pdf

36_BC_UBND_2020_signed.pdf

35_BC_UBND_2020_signed.pdf

32_KH_UBND_2020_signed.pdf

29_KH_UBND_2020.pdf

15_SY_UBND_2020_signed.pdf17_BC_UBND_2020_signed.pdf

09-2288_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

05-1730_CV_UBND_2019_signed.pdf

04-1727_CV_UBND_2019_signed.pdf

02-2310_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

02_KL_UBND_2020_signed.pdf

02_KH_UBND_2020_signed.pdf

01_LTCD_2020_signed.pdf

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tài liệu thanh tra năm 2020(10/11/2021 7:34 CH)

Thẩm định quyết toán ngân sách huyện Bác Ái năm 2020(08/11/2021 7:34 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bác Ái.(08/11/2021 7:33 CH)

tài liệu năm 2020(02/09/2021 7:23 CH)

Kế hoạch(17/08/2021 7:19 CH)

Kế hoạch(17/08/2021 7:19 CH)

1 người đang online
°