Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Tổng hợp danh mục văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chính sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. Một số điểm mới trong Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. Một số điểm mới trong Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019. Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường kể từ ngày 01/01/2021.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND Quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh (Quyết định); theo đó, phạm vi...

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang